Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je součástí povinností každé společnosti. Správně třídění a nakládání s odpady přispívá k celkovému zlepšování životního prostředí, a tím i k lepšímu prostředí pro nás všechny. Legislativa dnes na společnosti klade celou řadu povinností, které je nutné naplňovat. Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlou problematiku, nabízíme Vám pomocnou ruku v celém spektru problematiky odpadů.

Příklady našich činností:

 • zpracování základní dokumentace pro nakládání s odpady a vypracování průběžné evidence
 • pravidelná kontrola nakládání s odpady, prohlídka pracoviště čtvrtletní, pololetní
 • zpracování  evidenčních listů pro vznikající odpady a přiřazení identifikačního kódu odpadu
 • přebírání dokladů o předání odpadů k likvidaci, zpracování podkladů
 • zpracování ročního hlášení o produkci odpadů – elektronickou formou a předání  příslušnému orgánu ŽP v místě vzniku odpadu
 • účast a spolupráce při kontrole orgánů životního prostředí měst a krajů
 • poradenská činnost v uvedené oblasti
 • zajištění identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • zajištění souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 • požádání o souhlas k netřídění odpadů
 • vedení průběžné evidence odpadů
 • předkládání hlášení o produkci odpadů
 • vypracování průběžné evidence odpadů
 • projednávání zneškodňování odpadů s firmami likvidujícími odpady
 • účast a spolupráce při kontrole orgánů životního prostředí měst a krajů

Ekologie – voda

Voda je základním stavebním kamenem veškerého života na zemi. Proto je její ochrana velmi důležitá bez ohledu na zákony kterékoli země. Ochraně vod je v naší legislativě věnována značná pozornost, což se v konečném důsledku dotýká i povinností podnikatekských subjektů. Pomůžeme Vám zvlánout všechna úskalí, která na Vás v této oblasti číhají.

Příklady našich činností:

 • zpracování Havarijních plánů pro oblast vodního hospodářství
 • zpracování Hodnocení rizik ekologické újmy
 • zpracování základní dokumentace pro oblast ochrany vod
 • tvorba provozních řádů
 • podpora při schvalování jednotlivých dokumentů orgány státní správy
 • vyhodnocování vypouštěných odpadních vod
 • spolupráce s Českou inspekcí životního prostředí v oblastech požadovaných klientem
 • kontrola a předání Rozhodnutí (výměr znečištění)
 • stanovování předpokládaných odběrů povrchové vody pro jednotlivá povodí
 • podpora při zpracování smluv, dodatků o podmínkách a ceně povrchové vody
 • provádění evidence odběrů a vypouštění pitné a užitkové vody pro jednotlivá povodí
 • účast a spolupráce při kontrole orgánů životního prostředí měst a krajů

Ekologie – ovzduší

Ovzduší a jeho kvalita má bezprostřední vliv na zdraví obyvatelstva včetně našich dětí. Proto je jeho ochrana, mimo ochrany vod, jednou z hlavních priorit  ekologie jako takové. Pomáháme našim zákazníkům se splněním všech povinností, které plynou z aktuální legislativy.

Příklady našich činností:

 • zpracování základní dokumentace pro oblast znečišťování ovzduší
 • začlenění firmy do kategorie podle zdrojů znečišťování
 • zpracování havarijních plánů pro oblast vodního hospodářství
 • zabezpečení měření emisí a exhalací a předání protokolů orgánům ŽP
 • pravidelná kontrola míst zdrojů znečištění, prohlídka pracoviště
 • zpracování ročního hlášení o znečišťování životního prostředí elektronickou formou a předání příslušnému orgánu ŽP
 • poradenská činnost v uvedené oblasti
 • vyhodnocení nabídky a ceny autorizovaných měření emisí
 • podání oznámení autorizovaného měření emisí České inspekci životního prostředí
 • vypracování souhrnné provozní evidence pro státní orgány
 • kontrola a předání Rozhodnutí o zálohách za znečišťování ovzduší
 • účast a spolupráce při kontrole orgánů životního prostředí měst a krajů

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Nákladání s chemickými látkami a směsmi se týká jak oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, tak i oblasti ekologie. Realizací preventivních kontrol, správným označováním a proškolením zaměstnanců v nákládání s nimi vyrazně snižuje zdravotní a ekologická rizika.

Příklady realizovaných činností:

 • zpracování a průběžná aktualizace dokumentace pro nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • zpracování pravidel pro nakládání včetně schválení orgány odborného dozoru
 • zpracování metodiky školení, aktualizace bezpečnostních listů, nákup a dohled nad instalací výstražných a bezpečnostních tabulek pro uvedenou oblast
 • pravidelná kontrola pracovišť nakládajících s chemickými látkami a směsmi
 • školení osob nakládajících s chemickými látkami a směsmi
 • poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • stanovení  způsobu, místa a evidence pohybu a přechovávání vysoce toxických látek
 • začlenění firmy dle kategorie dle Zákona o prevenci závažných havárií
 • účast a spolupráce při kontrole orgánů státního odborného dozoru

 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!