Ekologie Liberecký kraj

Ochrana životního prostředí (Ekologie Liberecký kraj) a s tím spojené nároky, které na společnosti klade aktuální legislativa a zajištění potřebné podpory a poradenství našim zákazníkům je důležitou součástí naší práce.
Poskytujeme zajištění následujících oblastech:

Ekologie – voda
Voda je základním stavebním kamenem veškerého života na zemi. Proto je její ochrana velmi důležitá bez ohledu na zákony kterékoli země. Ochraně vod je v naší legislativě věnována značná pozornost, což se v konečném důsledku dotýká i povinností podnikatelských subjektů. Pomůžeme Vám zvládnout všechna úskalí, která na Vás v této oblasti číhají.

Ekologie – ovzduší
Ovzduší a jeho kvalita má bezprostřední vliv na zdraví obyvatelstva včetně našich dětí. Proto je jeho ochrana, mimo ochrany vod, jednou z hlavních priorit  Ekologie Liberecký kraj jako takové. Pomáháme našim zákazníkům se splněním všech povinností, které plynou z aktuální legislativy.

Nakládání s chemickými látkami a směsmi
Nakládání s chemickými látkami a směsmi (NCHLaS) se týká jak oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, tak i oblasti Ekologie Liberecký kraj. Realizací preventivních kontrol, správným označováním a proškolením zaměstnanců v nakládání s nimi výrazně snižuje zdravotní a ekologická rizika.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!