Bezpečnost práce

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je klíčovou oblastí naší činnosti. Vzhledem k narůstajícím legislativním požadavkům a s tím spojenými riziky pro zaměstnavatele klademe velký důraz na neustálé zkvalitňování našich služeb s cílem tato rizika eliminovat a vytvářet prostor pro kontinuální zlepšování v celém spektru bezpečnosti práce.

Některé z našich činností:

 • vyhledávání rizik a jejich eliminace
 • plnění úkolů bezpečnostního technika
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • dodávání bezpečnostních tabulek
 • bezpečnostní školení řidičů (referenti)
 • vypracování dokumentace bezpečnosti práce včetně její aktualizace
 • vypracování seznamu OOPP dle hodnocení rizik a stávajících platných předpisů
 • vypracovaní provozních a bezpečnostních předpisů
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti
 • posouzení pracovního prostředí v závislosti na provozované činnosti
 • pravidelné prohlídky pracovišť
 • zhodnocení objektu a technologií z hlediska bezpečnosti práce
 • řešení problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání dle stávajících předpisů
 • činnost BOZP koordinátora na stavbách
 • akreditované kurzy a školení bezpečnosti práce vybraných profesí externím střediskem vzdělávání
 • účast a spolupráce při kontrole státních orgánů
 • vypracování dokumentace prevence výbuchu

Požární ochrana

Požární ochrana a činnosti s ní spojené mají pozitivní vliv na snižování rizika požárů a s tím souvisejících škod. Proaktivní přístup poskytovatele těchto služeb může mnohdy znamenat rozdíl mezi „být“ a „nebýt“. Proto i na tuto oblast klademe u našich zákazníků značný důraz.

Příklady našich činností:

 • posouzení požárního nebezpečí
 • plnění úkolů v oblasti PO odborně způsobilou osobou a technikem PO
 • provedení školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a preventistů, odborné přípravy preventivních požárních hlídek
 • vypracování dokumentace požární ochrany včetně pravidelné aktualizace
 • zhodnocení objektů a technologií z hlediska požární bezpečnosti
 • vypracování požárních řádů
 • pravidelné preventivní požární prohlídky pracovišť
 • vypracování dokumentace požárně bezpečnostního řešení staveb
 • provádění prohlídek požárně bezpečnostních zařízení
 • provádění, případně zajišťování revizí a kontrol EPS, vyhrazených technických zařízení
 • účast při kontrolách státních orgánů
 • revize hasicích přístrojů a kontrola hydrantů

Hygiena práce

Hlavním cílem oblasti Hygiena práce je zamezit vzniku profesionálních onemocnění, která vedou k poškození zdraví z práce. Důsledně prováděná prevence a realizace následných opatření mají pozitivní vliv na snižování počtu nemocí z povolání.

Některé z námi realizovaných činností:

 • provedení kategorizace prací v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví
 • zabezpečení provedení měření škodlivých účinků na pracovištích odběratelů
 • jednání s orgány odborného dozoru nad hygienou práce a se státním zdravotním ústavem
 • zpracování provozních hygienických předpisů pro oblast služeb – sauna, posilovna, pára, kosmetika, solária apod.
 • zpracování dokumentace
 • provádění auditu dokumentace
 • sledování termínů povinných zdravotních prohlídek závodním lékařem
 • účast a spolupráce při kontrole státních orgánů

E-Learning

Od 1.12.2020 poskytujme našim zákazníkům i školení online zakončené certifikací. Školení online poskytujme pro oblasti:

 • BEZPEČNOST PRÁCE - školení je určeno pro všechny zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech 
 • POŽÁRNÍ OCHRANA - školení je určeno pro všechny zaměstnance pracující v zejména v administrativníchnebo příbuzných oborech
 • ŘIDIČI REFERENTI - školení je určeno pro zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to jak služební, tak soukromé.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!